Protest at Ghent University after budget cuts

At Ghent University, a new plan to cut budgets is causing a lot of stir. We share an opinion piece which has been published today in DeStandaard (in Dutch). You can find the English translation below.

Nl/

Laat de pilaren van de UGent niet afbrokkelen

De besparingen die de UGent wil doorvoeren, baren doctoraats­studenten zorgen. Het inschrijvingsgeld voor doctorandi verdubbelt en hun administratieve en technische collega’s moeten vrezen voor hun job.

woensdag 19 januari 2022 om 3.25 uur,

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220118_98034041

Schamper, het studentenblad van de UGent, maakte vorige week bekend dat de raad van bestuur van de universiteit een ‘vertrouwelijke’ budgetnota heeft goedgekeurd. Dat gebeurde ondanks­ sterke weerstand van het merendeel van de personeels- en studentenvertegenwoordigers. De voorgestelde besparingen brengen de kwaliteit en vooral de democratische aard van ons hoger onderwijs in het gedrang.

Een universiteit draait niet alleen dankzij de professoren en docenten, maar ook door de inzet van administratief, technisch, assisterend personeel en doctoraatsstudenten – vaak achter de schermen. Hoeveel examens zouden kunnen doorgaan als doctoraatsstudenten en assisterend personeel massaal zouden weigeren toezicht te houden of te verbeteren? Of als er niet meer gepoetst, geregeld en gepland zou worden? Onze collega’s van de kinderdagverblijven staakten donderdag al.

Aan de universiteit heerst zogezegd een ‘cultuur van overleg en participatie’, maar voor deze budgetnota werd een uitzondering gemaakt. De nota kwam tot stand via vertrouwelijke gesprekken met decanen, directeurs en beheerders. De meeste personeelsleden vernamen de maatregelen pas nadat de nota was goedgekeurd. Wij betreuren de ondemocratische gang van zaken.

Bij elke ‘kleine’ besparing verliezen wij meer van wat ons hoger onderwijs zo kwalitatief maakt

De voorgestelde hervormingen zijn niet min. De professoren bleven grotendeels buiten schot, het zijn de groepen met de minste privileges die de zwaarste lasten moeten dragen. Het inschrijvingsgeld voor ons, doctoraatsstudenten, zal verdubbelen. Studenten van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zullen bijna 2.000 euro betalen, studenten van daarbuiten bijna 4.000. Doctorandi moeten dus meer betalen om te ‘mogen’ werken voor de universiteit.

Onze administratieve en technische collega’s moeten vrezen voor hun baan, nu veel diensten geoutsourcet of afgebouwd worden. Daarnaast verliezen ze verlofdagen en wordt er aan hun hospitalisatie­verzekering geraakt. De studenten kijken aan tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld voor manama’s. Internationale studenten van buiten de EER moeten voor alle opleidingen meer studiegeld betalen.

Op naar Amerikaans systeem?

We mogen trots zijn op de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. Maar politieke keuzes dwingen al jaren tot besparingen. Bij elke ‘kleine’ besparing verliezen wij meer van wat ons onderwijs zo kwalitatief maakt. De Vlaamse regering kondigde in september een nieuwe besparingsronde van 11 miljoen euro aan. Die beslissing zet de toon voor de toekomst van ons (hoger) onderwijs.

Deze nieuwe nota is een klap in het gezicht van al het universitaire personeel dat zich de voorbije twee jaar onvermoeibaar heeft ingezet om het onderwijs draaiend te houden. Doctorandi dragen niet alleen bij aan dat kwaliteitsvol onderwijs, ze voeren ook innovatief onderzoek, die andere kerntaak van de universiteit. Doctoraats­studenten en administratieve krachten zijn de pilaren waarop professoren en hele universiteiten rusten. Besparingen in het onderwijs zijn niet nieuw, maar we mogen niet vergeten wat hier op het spel staat.

Het gaat heus niet alleen over de jobzekerheid, de burn-outs of de inschrijvingsgelden. De algemene tendens in de verschillende niveaus van het Vlaamse onderwijs is dezelfde: veelvuldige besparingsrondes ondermijnen systematisch de kwaliteit en democratische traditie van het Vlaamse onderwijs.

Als wij steeds meer moeten doen met minder mensen en middelen, zal de kwaliteit pijlsnel achteruitgaan. Ons onderwijs is nog steeds een motor voor sociale mobiliteit. Burgers uit alle lagen van de bevolking komen elkaar­ tegen op de schoolbanken, in de aula, als onderzoekers aan de universiteit. Met lede ogen zien wij aan hoe deze basisprincipes beetje bij beetje worden uitgehold door alweer een nieuwe besparingsronde. Willen wij naar een Amerikaans systeem? Met kapitaalkrachtigen die kiezen voor dure privéscholen of (buitenlandse) universiteiten en een steeds grotere kloof tussen de burgers?

Alle UGent’ers samen

De besparingen treffen ook het internationale karakter van onze instelling. Het kan niet de bedoeling zijn dat studenten uit rijke landen hier ‘profiteren’ van ons ‘lage’ inschrijvingsgeld. Maar de perspectieven en inzichten waarmee onderzoekers en studenten uit het Globale Zuiden onze­ universiteit verrijken, zijn onmisbaar. De studenten en startende onderzoekers van vandaag zijn de leiders, denkers en professoren van morgen. Zij mogen niet worden geselecteerd op basis van inkomen.

Bij de opening van het academiejaar vroeg rector Rik Van de Walle zich af ‘wie of wat is dat, de Universiteit Gent’? Het antwoord was eenvoudig: ‘Dat zijn alle UGent’ers samen, alle personeelsleden en alle studenten.’ Dat blijken holle woorden te zijn.

De rector riep ons ook op om de toekomst van de universiteit te blijven maken. Daarom protesteren wij met klem tegen de manier waarop onze universiteit bespaart, maar vooral ook tegen de weg die het hoger onderwijs hiermee inslaat. We vragen dat onze universiteit zich herpakt en deliberatie en transparantie opnieuw vooropstelt. We reiken de hand naar collega’s binnen en buiten onze universiteit en naar de studenten, om samen­ de democratische aard van het hoger onderwijs te beschermen. In de aula, en indien nodig op straat.

Marte Beldé doctoraatsstudent conflict & ontwikkeling,
Thomas Donald Jacobs
doctoraatsstudent en assistent geschiedenis,
Sam Kniknie
doctoraatsstudent conflict & ontwikkeling,
Allan Souza Queiroz
doctoraatsstudent en assistent sociologie
Charlotte Vekemans
doctoraatsstudent en assistent bachelor social sciences (allen UGent).

Verschenen op woensdag 19 januari 2022

En/

English version of the opinion piece in De Standaard:

Don’t let the pillars of the University crumble

Translation by Sara Wechsler

Last week Schamper, the student magazine of Ghent University, reported that the University Board of Governors approved a “confidential” budget note. This happened despite strong opposition from the majority of staff and student representatives. In our opinion, the proposed budget cuts jeopardize the quality and, above all,the democratic character of our higher education.

After all, a university does not run thanks only to its professors and lecturers, but also thanks to the efforts – often behind the scenes – of administrative and technical staff, assisting personnel, and doctoral students. Just ask yourself how many exams could still take place if doctoral students and assistants  refused, en masse, to supervise or grade them. Or if clean-up, scheduling, and coordination ceased. This past Thursday, our colleagues at the University daycare centers were already on strike.

The University administration supposedly espouse a “culture of consultation and participation,” but for this budget memorandum they were happy to make an exception. The memorandum came about through confidential talks with deans, directors and administrators. Most staff members only learned about the measures after the memo had been approved.

And yet, the proposed reforms are not insignificant. The professors remain largely unaffected, so it is the groups with the least privilege who have to bear the heaviest burden. For us doctoral students, the registration fee will double. International PhD students from inside the European Economic Zone will have to pay more than 2000 euro, those from outside can expect a bill of more than 4000 euro. Doctoral students who are not on the UGent payroll will therefore be required to pay more for the supposed privilege of giving the University their labor. Our administrative and technical colleagues may fear for their jobs, now that many services are being outsourced or scaled back. They will also lose leave days and their hospitalization insurance will be affected. Our students are facing an increase in registration fees for master-after-master programmes, and for international students outside of the European Economic Zone the bill is being raised in all programs.  

We regret the undemocratic course of events, and its implication  for our own futures. But we must also dare to look further. Political choices have been forcing cutbacks for years. The Flemish government announced yet another round of budget cuts, totalling 11 million euros, in September. These decisions set the tone for the future of Flemish (higher) education.

The quality of Flemish education is something we can rightly be proud of. But every “small” cut constitutes yet one more blow to the quality of our education system. This new memorandum is a slap in the face to all the University staff who have worked tirelessly over the past two years to keep education running. In addition to quality teaching, doctoral students also provide innovative research –  that other core mission of the University. Doctoral students and administrative staff are the pillars on which professors and entire universities stand. Cutbacks in education are nothing new, but it is crucial that we do not forget what is at stake here.

It is certainly not just about job security, burnouts or registration fees; the general trend is the same across the various levels of Flemish education: frequent rounds of cost-cutting systematically undermine the quality and democratic tradition of Flemish education.

If we have to do more and more with fewer people and fewer means, the quality will rapidly deteriorate. Our education is still an engine for social mobility. Citizens from all walks of life still meet each other at school, in lecture halls and as researchers at the University. We are saddened to see how these basic principles are being eroded, bit by bit, with every new round of budget cuts. Do we want to move towards an American system? With wealthy people opting for expensive private schools or (foreign) universities, and an ever-widening gap between our citizens?

The cuts also affect the international character of our institution. No, we must not allow for a situation in which  students from wealthy countries “take advantage of”  the “low” tuition fees here. But the perspectives and insights with which researchers and students from the Global South enrich our University are indispensable. Today’s students and budding researchers are tomorrow’s leaders, thinkers and professors. Selecting them on the basis of income puts blinkers on our society’s intellectual future.

At the opening of the academic year, our rector Rik Van de Walle asked “who or what isGhent University?” The answer was simple: “it is all UGent’ers together, all staff members and all students.” After reading the “confidential memo,” these words now prove particularly hollow. The rector also called on us to continue to build the future of the University.

That is why we strongly protest not only against  the way our University is cutting costs, but also against the path that  Flemish higher education is choosing  with such measures. We ask our University to pull itself together  and put deliberation and transparency first again. We reach out to our colleagues inside and outside the University, and to our students, and urge them to stand as one in defense of the democratic character of our higher education. Preferably in the lecture hall,, but also on the street if necessary.

The PhD community of the department of Conflict and Development; Thomas Donald Jacobs (doctoraatsstudent en assistent Geschiedenis); Allan Souza Queiroz (doctoraatsstudent en assistent Sociologie)